Call For Conference Papers

Call for Papers

The 13th International Accounting Conference 

in collaboration with IAAER

IZMIR, TURKEY
OCTOBER 20-21 Conference

Hosted by Faculty of Business, Dokuz Eylul University and Business School, Izmir University of Economics
Conference Theme: Current Issues in Accounting Practice, Research and Education in Emerging Economies

Emerging economies’ accounting systems underwent considerable changes in the last decade. Recent developments in the international arena necessitate a closer look into the effects of these changes. This conference aims to explore current issues in accounting with a special emphasis on application, research and education in emerging economies. Papers in all areas of accounting including those listed below (but not limited to) are invited:

Behavioral Accounting
Corporate Governance
Issues in IFRS Application
Business Ethics
Corporate Social Responsibility
Accounting Education
Integrated Reporting
Managerial Accounting
Auditing
Forensic Accounting

Full Papers should be submitted on or before June 30, 2016 [The submission deadline has been extended from the 1st of June]. Papers should not exceed 25 pages (including tables and references). All submissions should be double-spaced, utilize size 12 Times New Roman font with regular margins, use APA citation style and be in English or Turkish. A conference CD covering all the abstracts will be published as conference proceeding. After the conference, participants will also have the opportunity to send their papers with fast track review to the World of Accounting Science Journal. Paper submissions should be sent to iaaermodavconference@modav.org.tr

Important Dates:
June 30th, 2016 Submission deadline [The submission deadline has been extended from the 1st of June]
September 1st, 2016 Notification of results of the review process
September 30th, 2016 Registration deadline

BİLDİRİ ÇAĞRISI

IAAER işbirliği ile

13. Uluslararası Muhasebe Konferansı

İZMİR, TÜRKİYE
EKİM 20-21 Konferans

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Okulu Evsahipliğinde Düzenlenecektir.
Konferans Teması: Gelişmekte Olan Ülkelerde Muhasebe Uygulamaları, Araştırmaları ve Eğitimi ile İlgili Güncel Konular

Gelişmekte olan ülkelerin muhasebe sistemlerinde son on yılda önemli değişikliklere maruz kalmıştır. Uluslararası arenadaki son gelişmeler bu değişikliklerin etkilerini daha yakından incelemeyi gerektirmektedir. Bu konferans, gelişmekte olan ülkelerde muhasebe uygulama, araştırma ve eğitimi ile ilgili güncel konuları tartışmayı hedeflemektedir. Konular aşağıdaki liste ile sınırlı olmayıp, muhasebenin tüm alanlarından bildiri beklenmektedir:

Davranışsal Muhasebe
Kurumsal Yönetim
UFRS Uygulamalarıile ilişkili konular
İşletme Etiği
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Muhasebe Eğitimi
Entegre Raporlama
Yönetim Muhasebesi
Denetim
Adli Muhasebe

Tamamlanmış bildiriler 30 Haziran 2016 tarihine kadar gönderilmelidir. Bildiriler 25 sayfayı geçmemelidir (tablo ve referanslar dahil), çift aralıklı, Times New Roman 12 punto, normal kenar boşluklu, APA formatında ve dili İngilizce veya Türkçe olarak hazırlanmalıdır. Bildiri özetlerini içeren bir CD katılımcılara verilecektir. Konferans sonrasında bildiri sahipleri çalışmalarını Muhasebe Bilim Dünyası Dergisinin hızlı değerlendirme sürecine dahil etme şansına sahip olacaktır. Bildiri başvuruları iaaermodavconference@modav.org.tr adresine gönderilmelidir.

Önemli Tarihler:
30 Haziran 2016 Bildiri Gönderme Son Tarih [Bildiri göndermek için son tarihi 1 Haziran’dan uzatılmıştır]
1 Eylül 2016 Değerlendirme Sonuçlarının Bildiri Sahiplerine Gönderilmesi
30 Eylül 2016 Konferans Kayıt Tarihi